คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

(Protected Area Committee:PAC)

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง สมาชิกประกอบด้วยตัวแทนพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี และสระบุรี ประกอบด้วยผู้แทนทั้งหมด 25 ท่าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง ฝ่ายกฎหมาย ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้แทนจากท้องถิ่น โดยได้รับการคัดเลือกและสรรหาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเสนอชื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

การดำเนินงาน:

มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อไว้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ.ศ. 2565-2566
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตโต) (เจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน)

ประธานกรรมการ

2 ผู้อำนวยการ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

กรรมการ

3 ผู้กำกับ (สถานีตำรวจภูธรหมูสี)

กรรมการ

4 น.อ. วรินทร ตันสงวน (ผู้บังคับสถานีรายงานเขาเขียว)

กรรมการ

5 นายมเหสักข์ เสนไสย (ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม)

กรรมการ

6 หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นม. 1 (ปากช่อง)

กรรมการ

7 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่

กรรมการ

8 ร.ต. ณรงค์ หาญวิสัย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด)

กรรมการ

9 นายสุชาติ เดชสุภา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด)

กรรมการ

10 นายพฤฒิ เกิดชูชื่น (ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่)

กรรมการ

11 นายนพธนินทร์ พุฒิพรวรานนท์ (ผู้จัดการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

กรรมการ

12 นายบดินทร์ จันทศรีคำ (ประธานชมรมคนรักษ์สัตว์ป่า)

กรรมการ

13 นายดำริห์ รัตนชินกร (นายกสมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี)

กรรมการ

14 นางสาวดวงรชต พยัฆวิเชียร (นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก)

กรรมการ

15 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต (นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี)

กรรมการ

16 นางสาวอะมะรา ธรรมแพทย์ (ประธานกลุ่มจิตอาสาปลูกไผ่หนาม)

กรรมการ

17 นางสาวธัญณีย์ ศรีวรเรืองชัย (ผู้อำนวยการสถานีคลื่นใสวัยหวาน FM88.0 MHz)

กรรมการ

18 นายมาโนช วีระกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

19 ดร.ชุมพล สุขเกษม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

20 นายจงเจริญ กิจสำราญกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

21 นายบรรจง สิงทพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

22 นายมาณพ ธัญญารักษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

23 ดร.เพ็ญพิชชา เอกพิทยตันติ (ผู้ช่วยประธาน มูลนิธิอมตะ)

กรรมการ

24 นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

กรรมการและเลขานุการ

go to top