คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

(Protected Area Committee:PAC)

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง สมาชิกประกอบด้วยตัวแทนพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี และสระบุรี ประกอบด้วยผู้แทนทั้งหมด 25 ท่าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง ฝ่ายกฎหมาย ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้แทนจากท้องถิ่น โดยได้รับการคัดเลือกและสรรหาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเสนอชื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

การดำเนินงาน:

มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และมีการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อไว้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ.ศ. 2567-2568
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตโต) (เจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน)

ประธานกรรมการ

2 นายอำเภอปากช่อง

กรรมการ

3 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก

กรรมการ

4 ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหมูสี

กรรมการ

5 ผู้บังคับสถานีรายงานเขาเขียว

กรรมการ

6 นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

กรรมการ

7 ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

กรรมการ

8 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด

กรรมการ

9 กำนันตำบลหมูสี

กรรมการ

10 กำนันตำบลโป่งตาลอง

กรรมการ

11 นายดำริห์ รัตนชินกร (นายกสมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี)

กรรมการ

12 นายวัชรากร นามสีฐาน (นายกสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่)

กรรมการ

13 นายนพธนินทร์ พุฒิพรวรานนท์ (ผู้จัดการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

กรรมการ

14 ดร.เพ็ญพิชชา เอกพิทยตันติ (ผู้ช่วยประธาน มูลนิธิอมตะ)

กรรมการ

15 นายพฤฒิ เกิดชูชื่น (ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่)

กรรมการ

16 นายวรวุฒิ อ้นอารี (ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แนชเชอรัล ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

กรรมการ

17 นายคุณมาโนช วีระกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปราจีนกรีนเอิร์ธ จำกัด)

กรรมการ

18 นางสาวดวงรชต พยัฆวิเชียร (นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก)

กรรมการ

19 นายสาทิส รอดเสียงล้ำ (กรรมการ บริษัท ร้านขายยาชุมชนเขาใหญ่ จำกัด)

กรรมการ

20 คุณณัฐวุฒิ รักษ์กุศล (ผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์เขาใหญ่)

กรรมการ

21 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต (นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี)

กรรมการ

22 ดร.ชุมพล สุขเกษม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

23 นายจงเจริญ กิจสำราญกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

24 นายบรรจง สิงทพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

25 นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

กรรมการและเลขานุการ

go to top