หน่วยงาน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อยู่ภายใต้สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการอยู่ในอุทยาน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาทรัพยากรมากที่สุด ทั้งนี้อุทยานได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร  ฝ่ายนันทนาการและบ้านพัก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายโยธา และเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกเป็น 8 เขต เพื่อดูแลหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั้งหมด 24 หน่วย
 

97770.jpg
นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โครงสร้างการบริหารอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

map_charge_โครงสร้างการบริหารอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.png

go to top